پارس ارتباط

طرح اجرایی غرفه شرکت محترم پارس ارتباط

مشخصات
نمایشگاه الکامپ 97
متراژ 32 مترمربع