سیم و کابل همدان

طرح پیشنهادی غرفه شرکت محترم سیم و کابل همدان

مشخصات
نمایشگاه برق 97
متراژ 120 مترمربع