بهداد الکتریک

طرح اجرایی غرفه شرکت محترم بهداد الکتریک

مشخصات
نمایشگاه برق 97
متراژ 160 مترمربع